Sökning: "1990 tal"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden 1990 tal.

 1. 1. Spelkondition : Instrumentalövning i samband med låg- respektive högintensiv träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Ghabayen; [2020]
  Nyckelord :Inlärning; fysisk träning; hjärnan; högintensiv träning; lågintensiv träning; musikalisk övning; violin;

  Sammanfattning : Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess inlärningsprocess. LÄS MER

 2. 2. ”Äghornas kringgiärde är af steen” : Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oscar Hagbard; [2019]
  Nyckelord :Äskhult; Hägnader; Hallands landsbeskrifning; 1700-tal; Lantmäterikartor; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Styrmedel, ekonomi och insamling – hur påverkas avfallsmängderna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lovisa Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Hushållsavfall; avfallsminimering; återvinning; styrmedel; ekonomiska faktorer; insamlingssystem Domestic waste; waste minimisation; recycling; incentives; economic factors; waste collection systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När avfall kommer på tal, inte bara inom avfallsbranschen, finns idag ett stort fokus på att minska de totala avfallsmängderna och att öka utsorteringen av återvinningsbart material. Trots det ökar de nationella avfallsmängderna. LÄS MER

 4. 4. REGISTERED NURSES’ EXPERIENCES OF COUNSELING YOUNG ADULTS ABOUT HIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carl Green; Wictoria Trei; [2019]
  Nyckelord :Counseling; HIV; Registered Nurses; Uganda; Young adults;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tidigt 1990-tal drabbades Uganda av en HIV epidemi och var ett av de hårdast drabbade länderna söder om Sahara. Mellan 1990 - 2010, sjönk antalet Hivinfekterade personer från 18 till 6 %, till följd av ökad medvetenhet och mer säkert sex. Idag har Uganda en av de högsta nivåerna av nyligen infekterade människor. LÄS MER

 5. 5. Intersektionalitet och maktstrukturer i skönlitteraturens värld : En läromedelsgranskning av skönlitterära texter i en läroboksserie i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emma Kihlberg; Ylva Atle; [2019]
  Nyckelord :Text analysis; discourse analysis; intersectionality; study material; power structures; Textanalys; diskursanalys; intersektionalitet; läromedel; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolans värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde och skolan ska arbeta för att motverka maktstrukturer som exempelvis könsmönster och rasism. Under sin grundskoleutbildning får elever ta del av en stor mängd skönlitteratur, vilket delvis sker genom läroböcker. LÄS MER