Sökning: "1990 tal"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden 1990 tal.

 1. 1. ”Äghornas kringgiärde är af steen” : Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oscar Hagbard; [2019]
  Nyckelord :Äskhult; Hägnader; Hallands landsbeskrifning; 1700-tal; Lantmäterikartor; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel, ekonomi och insamling – hur påverkas avfallsmängderna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lovisa Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Hushållsavfall; avfallsminimering; återvinning; styrmedel; ekonomiska faktorer; insamlingssystem Domestic waste; waste minimisation; recycling; incentives; economic factors; waste collection systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När avfall kommer på tal, inte bara inom avfallsbranschen, finns idag ett stort fokus på att minska de totala avfallsmängderna och att öka utsorteringen av återvinningsbart material. Trots det ökar de nationella avfallsmängderna. LÄS MER

 3. 3. Känslokalla flickor och sårbara pojkar? : -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ylva Atle; Emma Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. LÄS MER

 4. 4. GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Self-propelled artillery; maintenance; technical service; technical availability; Swedish armed forces; military utility; Granatkastarpansarbandvagn 90; GRKPBV 90; underhåll; teknisk tjänst; teknisk tillgänglighet; Svenska Försvarsmakten; militär nytta;

  Sammanfattning : Studien kopplar införandet av ett nytt självgående förbandsknutet bataljonsartilleri vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90 till teknisk tjänst. Studien tar en militärteknisk ansats då teknisk tjänst historiskt sett ofta blir förbisett i militära sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER