Sökning: "2:2§ SKL"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden 2:2§ SKL.

 1. 1. Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden : förhållandet mellan en besiktningsman och köpare av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amer Zelic; Zelic Duhera; [2018]
  Nyckelord :ren förmögenhetsskada; utomobligatoriska förhållanden;

  Sammanfattning : Inom skadeståndsrätten finns det huvudsakligen tre olika skadetyper: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- och sakskada, enligt 1:2 SkL. LÄS MER

 2. 2. Skadeståndsskyldig utan stöd i lag? : En uppsats om skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada utan stöd i lag eller avtal som grund

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Natyra Berisha; Axelina Afram; [2018]
  Nyckelord :juridik; skadestånd; avtal; ren förmögenhetsskada; skada; skadeståndsrätt; affärsrätt; skadeståndslagen;

  Sammanfattning : Skadeståndslagen är den generella regleringen för skadestånd i utomobligatoriska förhållanden. I 2:2 SkL regleras det att ersättning för ren förmögenhetsskada enbart utgår om skadan vållats genom brott. LÄS MER

 3. 3. Ett skärpt informationsansvar för bolagsledning i aktiemarknadsbolag. I efterdyningarna av två ekonomiska kriser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Bengtsson; [2014-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att den s.k. ”IT-bubblan” sprack, vilket medförde ett antal stora konkurser så som Enron och Worldcom, beslutade sig kongressen i USA i början av 2000-talet för att införa strängare lagregler för bl. a informationsgivningen i aktiemarknadsbolag. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jacob Frost; [2010]
  Nyckelord :ren förmögenhetsskada; brottsrekvisit; spärregeln; skadeståndslagen; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder ingen osäkerhet om vad begreppet ren förmögenhetsskada innebär. Detta står klart angivet i Skadeståndslagen (SkL). En ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1:2 en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider en person- eller sakskada. Det som har skapat en osäkerhet är snarare när denna skada ersätts. LÄS MER

 5. 5. Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Ramstedt; [2007]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bolagsledningen i ett bolag består av styrelsen och verkställande direktören. I ett aktiebolag bär bolagsledningen ansvaret för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. LÄS MER