Sökning: "2 2008"

Visar resultat 6 - 10 av 739 uppsatser innehållade orden 2 2008.

 1. 6. Att hitta vägen till inkludering i förskolan En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Maj; Cathrine Jovander; [2020-01-16]
  Nyckelord :inkludering; barn i behov av särskilt stöd; skolan; förskolan; förhållningssätt; delaktighet; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kringbegreppet inkludering, vilka barn som de anser vara i behov av särskilt stöd samt hurförskollärarna resonerar kring att arbeta inkluderande i förskolan med fokus på barn i behov avsärskilt stöd.Centrala frågeställningar i föreliggande studie är följande:1. LÄS MER

 2. 7. Alla redo för time-out och sign-out? : Operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisa Albinsson; Gunnhild Nilssen; [2020]
  Nyckelord :Communication; patient safety; suffering; teamwork; WHO Surgical safety checklist; Kommunikation; lidande; patientsäkerhet; samverkan i team; WHO:s checklista;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2008 infördes WHO:s checklista för säker kirurgi för att minska antal dödsfall, förbättra patientsäkerheten och reducera risken för vårdskador i samband med kirurgi genom att ha ett kommunikationsverktyg som säkrar att kontroller och insatser blir utförda. Tidigare studier visar varierande följsamhet till checklistan och att olika delmoment inte utförs i sin helhet. LÄS MER

 3. 8. Renommésnyltning enligt generalklausulen – idag jämfört med igår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Djurfeldt; [2020]
  Nyckelord :Renommésnyltning; transaktionstestet; marknadsföringslagen; generalklausulen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att i marknadsföring obehörigen utnyttja ett kännetecken tillhörande en annan näringsidkare så att det goda renommé, goodwill, det är förknippat med utnyttjas på ett otillbörligt sätt kallas för renommésnyltning. Renommésnytltning strider mot god marknadsföringssed och regleras därmed genom generalklausulen 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen. LÄS MER

 4. 9. Lyftanordning för byte av lyftcylinder på lastbärarvagn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Jon Stenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts för SSAB EMEA i Borlänge. I företagets produktionsanläggning i Borlänge valsas stålämnen till tunnplåt som säljs som rullar eller formatklippt plåt. För att bli till färdig produkt genomgår produkten flera olika processer beroende på vilka egenskaper som efterfrågas hos den färdiga produkten. LÄS MER

 5. 10. A case study in consolidating the loss structure of different manufacturing sectors under lean context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Hua Tong; Thi Minh Trang Dao; [2020]
  Nyckelord :Lean Manufacturing; Loss Deployment; Loss Structure; World Class Manufacturing WCM ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of lean methodology, World Class Manufacturing requires continuous improvement in analyzing the losses to eliminate the wasteful resources and to boost the overall productivity. However, the standardized loss structure should be well-balanced to be general enough to cover the whole manufacturing procedure while being specific enough to point out the real issues happening for further improvement. LÄS MER