Sökning: "2013 34"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden 2013 34.

 1. 1. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Björklund; [2021]
  Nyckelord :Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Sammanfattning : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. LÄS MER

 2. 2. Cellens Mörker : En Studie Kring Straffarbetsfångar på Karlstad Länsfängelse mellan åren 1875-1885

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Mattsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study inmates of Karlstad County Prison between the years of 1875 and 1885. The study is focused on studying 50 inmates and formulating statistics based on their age, hometown, their place of employment and the funds they had on them at their release from their prison sentence and if they relapsed to crime. LÄS MER

 3. 3. Betydande faktorer i sjuksköterskans arbete mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Bååt; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Vårdrelaterade infektioner; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada och står för 34 % av alla vårdskador i Sverige. Detta leder till lidande för patienter och onödiga kostnader för sjukvården. Sjuksköterskans förebyggande arbete är därför viktigt för att uppnå en patientsäker vård. LÄS MER

 4. 4. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Christian Esbjörnsson; Erik Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :attityder; normer; hinder; enkätundersökning; generationsskifte; teorin om planerat beteende; Theory Of Planned Behaviour; TPB; lönsamhet; unga lantbrukare;

  Sammanfattning : Sveriges lantbrukare blir äldre och färre. Medelåldern för dessa är 58 år och samtidigt har andelen lantbrukare under 35 års ålder sjunkit från 8 % till 4 %. Antalet sysselsatta i lantbruket år 2016 var 171 400 personer vilket är resultatet av en minskning med 1300 personer sen 2013. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tine Svingen Erdegard; Marie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital; specialistsjuksköterska; vård av barn; upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap  Kurs: Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård- 15 hp  Författare: Marie Andersson & Tine Svingen Erdegard  Handledare: Anders Sidenblad  Examinerande lärare: Ingrid From  Examinator: Carina Bååth  Sidor: 34 Datum för examination: 2020-03-27  Nyckelord: Ambulans, specialistsjuksköterska, upplevelse, vård av barn, prehospital.  Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en prehospital miljö. LÄS MER