Sökning: "36-månadersuppföljning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 36-månadersuppföljning.

  1. 1. Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Tim Frifelt Lundqvist; Jonathan Resman; [2019]
    Nyckelord :Insomnia; Depression; Worry; Rumination; iCBT; 36-Month follow up; Variance analysis; Insomni; depression; oro; ruminering; iKBT; 36-månadersuppföljning; variansanalys;

    Sammanfattning : Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. LÄS MER