Sökning: "3D-fastighetsutrymme"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 3D-fastighetsutrymme.

  1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

    Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
    Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

    Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER