Sökning: "4255"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet 4255.

 1. 1. Solving the Valuation Paradox - Applying Hedonic Valuation to Paradoxical Companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Barbora Gajarova; Xurui Qin; [2019]
  Nyckelord :equity valuation; paradoxical company; hedonic regression; residual income valuation RIV model; pricing errors;

  Sammanfattning : Traditional valuation models that are widely used by investors and scholars, for instance, residual income valuation (RIV) model, do not yield accurate results when valuing paradoxical companies, i.e. companies with the market value significantly above the book value and high growth, despite not generating positive payoffs. LÄS MER

 2. 2. Masculinities and Change in Men’s Oppressive Behavior Against Women : A Case Study in Gugulethu Township, South Africa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Evelina Wigren; Elina Wännman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samband mellan vattenkemi, ekosystemstruktur och -funktion i två dagvattendammar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Virginia Günes; [2012]
  Nyckelord :Dagvattendamm; Ekosystemfunktion; Lövpåsar; Nedbrytning;

  Sammanfattning : Dagvatten bildas då regnvatten inte kan infiltrera marken på grund av hårdgjorda ytor såsom vägar och hustak. Dagvatten är ofta kontaminerat av metaller, näringsämnen och andra föroreningar och bör därför renas i en anläggning innan det når recipient. LÄS MER

 4. 4. Kriminellas väg tillbaka till samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Zandra Gavernäs; Annelie Oscarsson; [2010]
  Nyckelord :acklimatisering; före detta kriminella; rehabilitering; sociala relationer; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se vilka sociala relationer det finns mellan kriminalvårdspersonalen och de intagna, ur ett social psykologiskt perspektiv. Även vilken hjälp det finns att bistå de kriminella under tiden på anstalten men även efteråt. Kriminellas beteende är ett omdiskuterat och intressant ämne i samhället. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan "identitetskärnan" och postmoderniteten : En kvalitativ undersökning om relationer, identitet och postmodernism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jenny-Ann Vestin; Anna Bredenfeldt; [2010]
  Nyckelord :relationer; identitet; postmodernism; ungdomar;

  Sammanfattning : Vi har valt att genomföra denna studie då vi anser att det är ett ämne som är relevant då det inte finns så mycket tidigare forskning om sambandet mellan identitet, relationer och det postmoderna samhället. Problemformulering i denna studie är: Hur upplever 19–20-åriga ungdomar, av båda könen, identitetsskapande och relationer i det postmoderna samhället? Studien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och på så sätt försökte vi förstå hur ungdomarna hanterar den komplexitet som ligger bakom de postmoderna identite-terna och deras skapelseprocess. LÄS MER