Sökning: "5:5 Skadeståndslagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 5:5 Skadeståndslagen.

  1. 1. Omprövningsrätten enligt skadeståndslagen i förhållande till rättskraft

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sofia Ulriksson; [2019]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; omprövningsrätten; skadeståndslagen; rättskraft; 5:5 Skadeståndslagen; preskription;

    Sammanfattning : 5 kap. 5 § SkL innebär ett avsteg från rättskraftsinstitutet och inbegriper två rättsliga principer som kolliderar. Principen om full kompensation för den skadelidande och principen om domens orubblighet, där framförallt skadevållaren ska kunna räkna med att när ersättningen är slutreglerad har den fullgjort sina förpliktelser. LÄS MER