Sökning: "53 b § URL"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden 53 b § URL.

 1. 1. Mellanhänders ansvar på nätet - En undersökning av förutsättningarna för vitesförbud mot internetleverantörer vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; rättssäkerhet; upphovsrättsintrång; mellanhänder; 53 b § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att klargöra och analysera mellanhänders ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång. För att uppfylla syftet har frågeställningen som besvarats i uppsatsen varit vilka förutsättningar som gäller för att ett vitesförbud ska kunna meddelas mot en mellanhand, vid tredje mans upphovsrättsintrång. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsprövningen vid ansökan om informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Soroosh Parsa; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats många fall av olovliga fildelningar i Sverige. Om ett upphovsrättsligt intrång görs via internet kan det vara svårt för en rättighetsinnehavare att identifiera intrångsgöraren eftersom dessa normalt endast har tillgång till intrångsgörarens IP-adress. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten till föreläggande mot Internetleve-rantörer enligt 53 b § URL : – Under vilka omständigheter kan en Internetleverantör åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Wallin; Daniel Brynolf; [2016]
  Nyckelord :53 b §; 53 b § URL; 53 b § upphovsrättslagen; blockering; internetleverantörer; Infosoc; artikel 8.3; upphovsrätt; immaterialrättsintrång; TPB; the pirate bay; Swefilmer; Blockeringsmålet; Bredbandsbolaget; B2 Bredband;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds dels om en Internetleverantör har ett medverkansansvar enligt BrB, när den i sin roll som mellanhand, via tjänsten Internetuppkoppling ger sina kunder tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång enligt gällande rätt, och dels huruvida det svenska rättsläget är förenligt med de direktiv som har utfärdats av EU på området. I uppsatsen undersöks möjligheten till vitesförbud enligt 53 b § URL, i förhållande till lagstift-ning, förarbeten och EU-direktiv. LÄS MER

 4. 4. En balanserad blockering? : Blockering av hemsidor enligt 53 b § URL i ljuset av grundläggande rättigheter i EU-stadgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Svensson; [2016]
  Nyckelord :blockering; mänskliga rättigheter; EU-stadgan; 53 b § URL; rättighetsavvägning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER