Sökning: "6-min gångtest"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 6-min gångtest.

  1. 1. Effekter på aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och skattad livskvalitet hos patienter med KOL efter deltagande i KOL-skola

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Christel Fredriksson; [2017]
    Nyckelord :KOL; lungrehabilitering; accelerometer; aktivitetsnivå; livskvalitet; 6-min gångtest;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, efter deltagande i KOL-skola under sju veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet. Frågeställningarna var om det efter 7 veckors KOL-skola går att se en förbättring av den fysiska aktivitetsnivån mätt med accelerometer samt om fysisk kapacitet och prestationsförmåga förbättras mätt med 6-minuters gångtest? Kan det även visa på förändring i aktiviteter i dagliga livet, ADL (Aktiviteter i dagliga livet) och livskvalitet mätt med Eq5d samt minska upplevda besvär vid KOL mätt med CCQ- Chronic COPD Questionaire? Metod: Studien är en kvantitativ prospektiv cohort studie. LÄS MER