Sökning: "7 mudas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 7 mudas.

  1. 1. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :John Larsson; [2021]
    Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

    Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER