Sökning: "7s framework"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden 7s framework.

 1. 1. Understanding professional gaming - A comparative analysis of Korean and Western organisations

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Kristofer Lindahl; Cedric Diserens; [2013]
  Nyckelord :esports; gaming; McKinsey 7s; Korea; Starcraft;

  Sammanfattning : In this thesis we seek to explore how "Professional Gaming Teams" in Korea and the western world are different from each other, and the underlying reasons for those differences. We perform an extensive pre-study that provides a deeper understanding of the eSport environment, identify theoretical frameworks to explain the differences between teams, and apply these frameworks to explain how the external environment affects the internal culture of the teams. LÄS MER

 2. 2. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
  Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

  Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER

 3. 3. The Four Factors: ...of Chinese State Owned Enterprise Turnaround

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Brattström; Ingela Mahlberg; [2006]
  Nyckelord :China; Turnaround; Organizational Change; Corporate Integration; Culture; Cross- Cultural Management; State Owned Enterprise;

  Sammanfattning : This thesis has assessed turnaround processes in joint ventures (JVs) between Swedish-based enterprises and Chinese State Owned Enterprises (CSOEs). Based on 39 in depth interviews with Swedish corpoorate representatives China, a case study of five Swedish firms operating JVs with CSOEs is provided. LÄS MER