Sökning: "8 slöserierna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 8 slöserierna.

  1. 1. Effektivisering av en process i en kommunal verksamhet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Emma Stefansson; [2019]
    Nyckelord :continuous improvement; Lean; municipal activities; quality; 8 wastes; kommunal verksamhet; kvalitet; Lean; 8 slöserierna; ständiga förbättringar;

    Sammanfattning : Besök eller kontakt med statliga myndigheter innebär ofta väntetid och långa handläggningstider. Nynäshamns kommun har för att minska väntetiderna skapat ett kontaktcenter vars syfte är att förenkla för kunden samt minska handläggningstider för rutinärenden. LÄS MER