Sökning: "80-talet litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden 80-talet litteratur.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. Dolph Lundgren: En auteur inom action?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johan Christensen; [2020]
  Nyckelord :technical competence; personal style; interior meaning; action; auteur; Dolph Lundgren; Andrew Sarris;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Dolph Lundgrens karriär som skådespelare, från mitten av 80-talet fram till nuet. Sett till antalet filmer som han har medverkat i eller regisserat och även hur många som har sett hans filmer har han inte fått det erkännande som han förtjänar. LÄS MER

 3. 3. Styrning av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja : En kvalitativ studie av initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klara Andersson Junkka; Anni Järnesjö; Nathalie Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Närproducerat; Leverantörsstyrning; Hållbarhet; Försörjningskedja; Initiativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet hållbar utveckling fick först sin spridning i slutet av 80-talet då Brundtlandrapporten publicerades och har sen dess fått allt större betydelse i samhället. Intresset för hållbarhet har på senare tid utmynnat i en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta enligt ACT-modellen : Specialistsjuksköterskans erfarenheter av sin kompetens i teamet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Monica Bjerkenstedt; [2017]
  Nyckelord :ACT model; Integrated psychiatry; Psychiatric nurse case management; R-ACT; Specialist nurse in psychiatric care; ACT-modellen; Integrerad psykiatri; Psykiatrisjuksköterska Case management; R-ACT; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: ACT- modellen växte fram under 70 och 80-talet i samband med att många psykiatriska kliniker stängdes i USA. Den ursprungliga ACT- modellen kan ses som en fullservicemodell men har sedan modifierats och anpassats efter samhällets och sjukvårdens rådande förhållanden. LÄS MER

 5. 5. Rödfyr - En utredning avanvändningsområden och hantering med fokus på ekonomi och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Rebecca Friberg; [2015]
  Nyckelord :Burnt alum shale; soil remediation; encapsulate; pH induced leachate; geomembrane; mine waste; heavy metals; environmental benefit; Rödfyr; efterbehandling förorenad mark; inkapsling; lakning; pHinducerad lakning; geomembran; gruvavfall; tungmetaller; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : Syfte: Rödfyr är gruvavfall från förbränning av alunskiffer. Materialet finns i naturen på många platser i Västra Götaland. Fram till 80-talet användes rödfyren som utfyllnadsmaterial men numera är användningen begränsad då materialet lakar tungmetaller. Mängden avfall som går till deponi skall minskas. LÄS MER