Sökning: "80-talet litteratur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden 80-talet litteratur.

 1. 1. Styrning av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja : En kvalitativ studie av initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klara Andersson Junkka; Anni Järnesjö; Nathalie Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Närproducerat; Leverantörsstyrning; Hållbarhet; Försörjningskedja; Initiativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet hållbar utveckling fick först sin spridning i slutet av 80-talet då Brundtlandrapporten publicerades och har sen dess fått allt större betydelse i samhället. Intresset för hållbarhet har på senare tid utmynnat i en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta enligt ACT-modellen : Specialistsjuksköterskans erfarenheter av sin kompetens i teamet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Monica Bjerkenstedt; [2017]
  Nyckelord :ACT model; Integrated psychiatry; Psychiatric nurse case management; R-ACT; Specialist nurse in psychiatric care; ACT-modellen; Integrerad psykiatri; Psykiatrisjuksköterska Case management; R-ACT; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: ACT- modellen växte fram under 70 och 80-talet i samband med att många psykiatriska kliniker stängdes i USA. Den ursprungliga ACT- modellen kan ses som en fullservicemodell men har sedan modifierats och anpassats efter samhällets och sjukvårdens rådande förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Rödfyr - En utredning avanvändningsområden och hantering med fokus på ekonomi och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Rebecca Friberg; [2015]
  Nyckelord :Burnt alum shale; soil remediation; encapsulate; pH induced leachate; geomembrane; mine waste; heavy metals; environmental benefit; Rödfyr; efterbehandling förorenad mark; inkapsling; lakning; pHinducerad lakning; geomembran; gruvavfall; tungmetaller; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : Syfte: Rödfyr är gruvavfall från förbränning av alunskiffer. Materialet finns i naturen på många platser i Västra Götaland. Fram till 80-talet användes rödfyren som utfyllnadsmaterial men numera är användningen begränsad då materialet lakar tungmetaller. Mängden avfall som går till deponi skall minskas. LÄS MER

 4. 4. Att implementera en aktivitetsbaserad kalkylmodell i ett mikroföretag : En aktionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Björn Brolin; Fredrik Albihn; [2013]
  Nyckelord :ABC; Aktivitetsbaserad; kalkylmodell; mikroföretag;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) är en kalkyleringsmetod som blev populärt under slutet av 80-talet och har sedan dess engagerat många forskare och praktiker. Konceptet växte allteftersom konsultbolag sålde implementeringar, mjukvara togs fram och vetenskapliga artiklar publicerades. LÄS MER

 5. 5. Controllerns roll och ansvarsområden - en fallstudie utifrån stora och medelstora företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Andersson; Cecilia Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Då världens ekonomier idag utvecklas i allt snabbare takt fokuseras det mer och mer på utveckling och framtid. Detta har fått konsekvenser för alla företag verksamma på den öppna marknaden. I och med utvecklingen krävs det ständigt anpassning av verksamheten, vilket medför ökat krav både på produkter och på personal. LÄS MER