Sökning: "9 11 uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden 9 11 uppsats.

 1. 1. Telia – företaget som tar ansvar för Agenda 2030? En analys av Telias hållbarhetsarbete i förhållande till de 17 globala målen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sara Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; corporate social responsibility; SDG; sustainable development goals; globala målen; Telia; GRI; UN global compact; FN; hållbarhetsrapportering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. LÄS MER

 2. 2. När verkligheten gör sig påmind: en retorisk kartläggning av hur Stefan Löfvens regering hanterade flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Jesper Robild; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Stefan Löfven; Åsa Romson; migrationspolitik; dramatism; second persona; socialkonstruktivism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats tillämpar ett flertal retoriska teoribildningar och tillhörande analysmetoder samt metodiskt bruk av socialkonstruktivism, med ambitionen att kartlägga och därmed öka förståelsen för de språkliga drag som kom till uttryck när Stefan Löfvens regering hanterade omläggningen av flyktingpolitiken hösten 2015. De artefakter som behandlas i en komparativ analys utgörs av Löfvens tal vid en manifestation för flyktingar den 6/9 2015 och den pressträff han höll tillsammans med Åsa Romson den 24/11 2015. LÄS MER

 3. 3. Den afghanska kvinnan, en symbol? : en kritisk diskursanalys av Bush-administrationens användning av den afghanska kvinnan efter den 11 september 2001

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Sara Sajadi; [2018]
  Nyckelord :Kön; Krig; USA-invasion; Afghanska kvinnor; Afghanistan; Terrorism; 9 11; Taliban.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tillämpar Van Dijks kritiska diskursanalys på tre tal som hölls av George W.Bush, Laura Bush samt Collin Powell under år 2001 efter attackerna på World Trade Center. LÄS MER

 4. 4. K3 eller frivillig tillämpning av IFRS? : En komparativ studie mellan redovisning av finansiella tillgångar ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rebecca Rönnberg Persson; Julia Andersson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 9; K3s chapter 11; accounting; impairment; measurement; classification; qualitative characteristics; stakeholder theory; financial instruments; financial assets.; IFRS 9; K3s kapitel 11; redovisning; nedskrivning; värdering; klassificering; kvalitativa egenskaper; intressentteori; finansiella instrument; finansiella tillgångar;

  Sammanfattning : Efter den globala finanskrisen år 2008 riktades en stor kritik mot standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Denna kritik grundade sig i att standarden var allt för komplicerad. Detta påpekades redan vid dess publicering år 1999. LÄS MER

 5. 5. Terroristhotets framställning : En komparativ studie av artiklar från The New York Times före och efter 9/11

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Holmgren; Lovisa Arnmarker; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Framing; 9 11-attackerna; Hotbild; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Terroristattackerna den elfte september 2001 mot World Trade Center och Pentagon ledde till en förändring av synen på terrorism. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida The New York Times’ framställning av terroristhotet mot USA förändrats efter 9/11, och i så fall hur. LÄS MER