Sökning: "Återanvända möbler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Återanvända möbler.

  1. 1. Second-hand furniture and climate impact : LCA modeling to explore potential emission savings of reused furniture

    Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Kolbrún Fríða Hrafnkelsdóttir; [2022]
    Nyckelord :Circularity and decarbonization; Climate impact of furniture; Reused furniture; Furniture environmental impacts; Climate impact of second-hand; Second-hand products; GHG emissions of second-hand; Cirkularitet och avkolning; Klimatpåverkan från möbler; Återanvända möbler; Möblers miljöpåverkan; Klimatpåverkan av begagnade produkter; Begagnade produkter; växthusgasutsläpp från begagnade produkter;

    Sammanfattning : A circular economy has been suggested to be able to respond to environmental challenges caused by over-production and consumption of products. Reuse is a circularity measure ranked high in the waste management hierarchy and is especially relevant for passive durable products such as furniture. LÄS MER