Sökning: "A balancing act"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden A balancing act.

 1. 1. Rätt säker brottsbekämpning eller rättssäker brottsbekämpning? – En systemteoretisk granskning av avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och materiell rättssäkerhet utifrån den tilltalades centrala rättigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Everitt; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; tilltalads rättigheter; brottsbekämpning; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten har åsikter om en mer effektiv brottsbekämpning växt fram på den senaste tiden. Debatten har utmynnat i flertalet offentliga utredningar som presenterar potentiella lagändringar. LÄS MER

 2. 2. Primärvårdens målkonflikter : En fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Helén Brådner; Cecilia Noretoft; [2021]
  Nyckelord :Goal conflict Budget Primary Care Compensation System The patient s free choice; Målkonflikt Budget Primärvård Ersättningssystem Patientens fria val;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka målkonflikter inom primärvården i Region Skåne samt vilken inverkan patientens fria val har på dessa konflikter. En kvalitativ fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Avvägningen mellan realisationsprincipen och kontinuitetsprincipen - Om beskattningstidpunkt vid gemensamma andelsbyten av kvalificerade andelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Antonsson; [2021]
  Nyckelord :finansrätt; förvaltningsrätt; skatterätt; neutralitetsprincipen; realisationsprincipen; kontinuitetsprincipen; andelsbyte; fåmansföretag; kvalificerade andelar; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An exchange of shares is a transaction in which the seller sells shares in one company to another company, in exchange for shares in the purchasing company. In general, exchanges are taxed at the time of realization. LÄS MER

 4. 4. Den moderna relationsekonomin på Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Johansson; Jennelie Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; digital dating; identity; modern love; consumer society; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the commercialization of intimacy, love and relationships on Tinder. The thesis examines young adults' active use of the Tinder application, which offers an easily accessible love market with an abundance of potential partners. LÄS MER

 5. 5. Smart charging of an electric bus fleet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Färm; [2021]
  Nyckelord :Smart charging; Electric vehicle; EV; Electric buses; Bus depot; Electrification; Frequency regulation; FCR; Load balancing; Electrical power systems; Smart laddning; Elfordon; EV; Elbussar; Bussdepå; Elektrifiering; Frekvensreglering; FCR; Lastbalansering; Elektriska system; Elnät;

  Sammanfattning : Controlling the balance of production and consumption of electricity will become increasingly challenging as the transport sector gradually converts to electric vehicles along with a growing share of wind power in the Swedish electric power system. This puts greater demand on resources that maintain the balance to ensure stable grid operation. LÄS MER