Sökning: "A good learning environment for nursing students"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden A good learning environment for nursing students.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
  Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter : Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskestuderande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2012]
  Nyckelord :Klinisk färdighetsträning; Kompetenscenter; sjuksköterskestuderande; sociokulturellt perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 år. LÄS MER

 3. 3. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters uppfattningar om handledning under verksamhetsförlagd utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Ankarborg; [2010]
  Nyckelord :tutoring; student; nursing; clinical education; handledning; student; omvårdnad; klinisk utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vilka faktorer som ingår i god handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).Data samlades in via nio intervjuer och tre skriftliga svar, med hjälp av en intervjuguide, från sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Handledningssituationen : en kunskapsförmedling mellan handledande sjuksköterska och studerande

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Emilie Wallin; Mathias Lins; [2010]
  Nyckelord :preceptor; preceptorship; nurse; student; handledare; handledning; sjuksköterska; studerande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar förmedlingen av kunskap mellan sjuksköterska och sjuksköterskestuderande i en handledningssituation. Data samlades in via tre intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fyra kategorier utlästes från analysen; tid, reflektion, relation och lärandemiljö. LÄS MER