Sökning: "A good learning environment for nursing students"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden A good learning environment for nursing students.

  1. 6. Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterskans synvinkel : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Birgitte Ghawi; [2010]
    Nyckelord :Nurse; preceptor; supervision; Sjuksköterska; klinisk instruktör; handledning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans möjligheter att handleda sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Sjuksköterskan handleder studenter dagligen i klinisk praktik. Sjuksköterskan ska kunna hantera sitt arbete och samtidigt vara handledare för studenter. LÄS MER