Sökning: "ABC analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden ABC analysis.

 1. 1. Ett läromedel – flera möjligheter? : En analys av ett läromedel i svenska på lågstadiet utifrån Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :Bloom’s revised taxonomy; teaching material analysis; cognitive perspective; the knowledge dimension; the cognitive process dimension; teaching material; oral activities; primary school; Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys; kognitivt perspektiv; kunskapsdimensioner; kognitiva processer; läromedel; muntliga aktiviteter; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar muntliga aktiviteter i elevböckerna och lärarhandledningarna tillhörande läromedlet ABC-klubben. Läromedlet analyseras utifrån ett kognitivt perspektiv med hjälp av Blooms reviderade taxonomi, vilket även utgör studiens teoretiska referensram. LÄS MER

 2. 2. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 3. 3. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 4. 4. Breaking The Fourth Wall : a case study of racial representations in The Bachelor franchise

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elodie Mumhoreze; [2020]
  Nyckelord :Reality TV; The Bachelor; Race; Representation; Diversity; Stereotype; Whiteness; Other; Social Imaginary; Irony Bribe; Engagement; Audience Reception; Podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2002, ABC aired the first season of its new reality TV dating show, The Bachelor. Almost 20 years later, The Bachelor franchise has become a cultural phenomenon that is integral to the popular culture zeitgeist. LÄS MER

 5. 5. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :ABC analysis; agility; business modelling; inventory; inventory layout; lean; material handling; operations management; order picking; value stream map; VSM; ABC analys; affärsmodellering; flexibilitet; lager; lagerstruktur; materialhantering; operativ ledningsteori; orderplockning; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The forest industry is one of the most important businesses in Sweden, accounting for 9-12 percent of the Swedish industry's total occupation, export, turnover, and added value. Although the investments made by the Swedish forest sector reached a new record during 2017, the industry stills struggle with low profitability. LÄS MER