Sökning: "ABC analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden ABC analysis.

 1. 1. Ett läromedel – flera möjligheter? : En analys av ett läromedel i svenska på lågstadiet utifrån Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :Bloom’s revised taxonomy; teaching material analysis; cognitive perspective; the knowledge dimension; the cognitive process dimension; teaching material; oral activities; primary school; Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys; kognitivt perspektiv; kunskapsdimensioner; kognitiva processer; läromedel; muntliga aktiviteter; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar muntliga aktiviteter i elevböckerna och lärarhandledningarna tillhörande läromedlet ABC-klubben. Läromedlet analyseras utifrån ett kognitivt perspektiv med hjälp av Blooms reviderade taxonomi, vilket även utgör studiens teoretiska referensram. LÄS MER

 2. 2. Kalkylering vid funktionsförsäljning : Två fallstudier på tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sandra Jörnklev; Nathalie Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Functional sales; PSS; costing; LCC; ABC; Circular Business Models; Funktionsförsäljning; PSS; kalkylering; LCC; ABC; cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Bakgrund: Funktionsförsäljning är en affärsmodell som vuxit sig stark på senare år som följd av ett ökat intresse kring cirkulär ekonomi. Trots detta finns det ingen kalkyl utformad för att spegla den nya verklighet som funktionsförsäljning medför. LÄS MER

 3. 3. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 4. 4. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 5. 5. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER