Sökning: "ADHD samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden ADHD samhället.

 1. 1. Erfarenheter och konsekvenser i dagligt liv för vuxna med ADHD och arbetsterapeutiska interventioner för denna grupp : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Henrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; arbetsterapi; ordning; organisat-ion; motivation;

  Sammanfattning : Vuxna med ADHD är en grupp som upplever problem med att utföra vardagliga nödvändiga aktiviteter och som lätt utvecklar olika rolldysfunktioner genom livet. Det är viktigt att undersöka vilka erfarenheter och konsekvenser i vardagen som vuxna med ADHD erfar för att på ett effektivt sätt kunna möta upp och effektivt underlätta för patientgruppen. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever vuxna med ADHD sitt dagliga liv?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kolling Annelie; [2019]
  Nyckelord :ADHD; Experience; Adult; ADHD; Upplevelse; Vuxna;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Det har skett en kraftig ökning av användandet av centralstimulerande läkemedel som medicinering vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning). Funktionsnedsättningen kan ge symtom som uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet samt avsaknad av impulskontroll. LÄS MER

 3. 3. Den sena ADHD diagnosens betydelse : En studie av mäns självbiografiska berättelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Candeger Acici; [2019]
  Nyckelord :ADHD; men; adults; experiences; ADHD; män; vuxna; erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur män i Sverige som fått en sen ADHD diagnos upplever sitt liv med ADHD. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys av tre mäns självbiografiska böcker. Resultatet visade att ett liv med ADHD för män innebar till stor del svårigheter, vilket medförde många olika känslor. LÄS MER

 4. 4. ADHD - en del av identiteten? : En kvalitativ studie om kvinnors & mäns upplevda identitetsprocess i samband med diagnosen ADHD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elsa Åkesson Åhlén; Jennie Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Sociology; ADHD; identity; identity creation; norms; normality; deviation; gender; Sociologi; ADHD; identitet; identitetsskapande; normer; normalitet; avvikelse; kön;

  Sammanfattning : Att ha ADHD är en diagnos som blir allt vanligare och talas mer om i samhället. Genom denna kvalitativa intervjustudie har vi avsett att undersöka hur vardagen ser ut för de med ADHD samt hur ADHD påverkar individers identitetsskapande utifrån normer, diagnos och kön. LÄS MER

 5. 5. “Jag säger det bara när det verkligen behövs” : En intervjustudie om att hantera sin ADHD-diagnos i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Johannesson; Daniel Heikki; [2018]
  Nyckelord :ADHD; stigma; sociala sammanhang; diagnos; normer; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur individer med ADHD-diagnos hanterar sin diagnos i olika sociala sammanhang och därmed utöka den redan begränsade forskningen på hur individer med ADHD-diagnos själv upplever sin diagnos i en social kontext. Närmare bestämt ämnar studien att undersöka om individer med diagnosen upplever att de döljer sin diagnos. LÄS MER