Sökning: "AIL"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet AIL.

 1. 1. The Just One Look Method : The Act of Inward Looking and the Self-Directed Attention Exercise

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Niklas Lindström; [2021]
  Nyckelord :The Just One Look Method. The Act of Inward Looking. Self-Directed Attention Exercise. Mindfulness Meditation. Attention. Mental Health. Qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine personal experiences of an alternative method for improving mental health and well-being called The Just One Look Method (JOLM). Data were collected and analyzed by qualitative content analysis of eight semi-structured interviews of JOLM users resulting in three main themes: The Act of Inward Looking (AIL), The Self-Directed Attention Exercise (SDA) and Consequences of JOLM. LÄS MER

 2. 2. När fler behöver mer : Vilka organisatoriska förutsättningar får vård och omsorgschefer i den demografiska utvecklingen?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Veronica Wiström; [2020]
  Nyckelord :manager; leader; conditions; demographic development; distance leadership; AIL; master´s thesis; chef; ledare; förutsättningar; demografisk utmaning; leda på distans; AIL; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer och sammanställning av policydokument ta fram chefers upplevelse av deras förutsättningar i sitt yrke och arbetsgivarens förväntningar och krav på chefernas prestation i den demografiska utvecklingen. Den teoretiska referensramen grundar sig i organisationsteori och organisationskultur för att ta med organisationernas strukturer kontra de kulturer som råder på arbetsplatser och synen på olika arbetsroller. LÄS MER

 3. 3. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Evaluation and prediction of wood properties in pulp and paper production : Estimation of wood chemical properties and pulping results using Near Infrared Spectroscopy: A case study in BillerudKorsnäs in Gävle

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mahsa Daraei; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Near Infrared spectroscopy has been recently applied in predicting the different materials especially chemical properties of raw wood used in the pulp and paper mills. In this research, the main goal was to estimate wood chemical properties in the chemical pulping at BillerudKorsnäs mill in Gävle. LÄS MER

 5. 5. "Skimmer över AIL" - en textanalys om arbetsintegrerat lärande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Löfvendahl; [2014-04-22]
  Nyckelord :Arbete; Lärande i relation till arbetsintegrerat lärande; Diskurs; Makt och kunskapsintresse; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syfte: Högskolan Väst har sedan 2002 regeringens uppdrag att utveckla AIL/arbetsintegrerat lärande i högre utbildning. Högskolan ska vara ledande nationellt men också en nyckelaktör internationellt. Syfte för studien var att undersöka vad AIL är och hur AIL praktiseras enligt texter om AIL på högskolans hemsida. LÄS MER