Sökning: "AKK"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet AKK.

 1. 1. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 2. 2. Estetiska läroprocesser och användningen av AKK i förskolan : En undersökning av dess inverkan på barns kommunikation och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cornelia Sandberg Sundqvist; [2024]
  Nyckelord :Alternativ kompletterande kommunikation; AKK; estetiska lärprocesser; barns språkutveckling; de 100 språken;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares uppfattningar och beskrivningar av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och deras uppfattningar på att appliceras AKK i estetiska lärprocesser. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, där tre legitimerade förskollärare har valts ut genom ett bekvämlighetsurval, kriteriestyrt urval och har intervjuats med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Fem tysta minuter, eller kan barnet inte be om vattnet? En kvalitativ intervjustudie kring förskollärares beskrivningar av AKK som ett medel för kommunikation i måltidsituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Carlhammar; Elin Andersson; Frida Tenblad; [2023-10-19]
  Nyckelord :AKK; kommunikation; delaktighet; förskollärare; multimodal kommunikation; måltider;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sin användning av AKK i måltidssituationer som ett medel för kommunikation för att främja delaktighet. Detta då läroplan för förskolan (2018) poängterar att utbildningen i förskolan ska anpassas efter barns behov och förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. ”Man tänker AKK mycket mer efter utbildningen” – intervjuer med LSS-personal som deltagit i KomBo – en utbildning om kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisabeth Wagersten; [2023-06-20]
  Nyckelord :AKK; LSS; vuxna; intellektuell funktionsnedsättning; personalutbildning;

  Sammanfattning : Personal som arbetar med vuxna med kommunikationssvårigheter har ofta otillräcklig kunskap om kommunikation och kommunikationsstöd, vilket riskerar medföra bristande delaktighet och självständighet för personerna med kommunikationsnedsättning. KomBo är en utbildning med huvudinriktning på per-sonal inom LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service för vissa funktionshind-rade). LÄS MER

 5. 5. AKK och språk- och kommunikationsutvecklande undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Reiko Sallinen; [2023]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; Specialpedagogik; AKK Alternative kompletterande kommunikation ; språkutveckling; grundsärskola anpassad grundskola; gymnasiesärskola anpassad gymnasieskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER