Sökning: "ALERT"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet ALERT.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Ökad fysisk aktivitet i skolan : Elevers upplevelser av schemalagd fysisk aktivitet under varje skoldag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Janson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; physical education and health; cognitive ability; fitness; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; kognitiv förmåga; kondition;

  Sammanfattning : Satsningar för att öka elevernas fysiska aktivitet görs på flera håll inom den svenska skolvärlden. Syftet med den här studien är att undersöka en av dessa satsningar, utifrån elevernas upplevda effekter av den ökade fysiska aktiviteten. LÄS MER

 3. 3. BRB based Deep Learning Approach with Application in Sensor Data Streams

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Sami Kabir; [2019]
  Nyckelord :BRBES; Deep Learning; integration; sensor data; predict;

  Sammanfattning : Predicting events based on available data is an effective way to protect human lives. Issuing health alert based on prediction of environmental pollution, executing timely evacuation of people from vulnerable areas based on prediction of natural disasters are the application areas of sensor data stream where accurate and timely prediction is crucial to safeguard people and assets. LÄS MER

 4. 4. Better Safe than Sorry : Boosting Workplace Safety with Interactive Textiles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Gaissmaier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite various safety regulations and procedures, work accidents remain a significant problem in the global process industry as well as the Swedish steel industry. In order to address personal safety and safety culture, wearable alert systems based on Internet of Things (IoT) technology were prototyped and tested with steel workers in iterative workshops following the Constructive Design Research approach. LÄS MER

 5. 5. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER