Sökning: "API-Getaway"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet API-Getaway.

  1. 1. Quality Assessment of Web Pages : is it worth the trouble?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

    Författare :Imad Collin; [2017]
    Nyckelord :Quality evaluation software; web diagnostic online tools cross-platform; web apps; API-Getaway; Web-Services;

    Sammanfattning : .... LÄS MER