Sökning: "ART-metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ART-metoden.

 1. 1. A Data-Driven Approach For Automatic Visual Speech In Swedish Speech Synthesis Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Hagrot; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the use of artificial neural networks for visual speech synthesis. The objective was to produce a framework for animated chat bots in Swedish. A survey of the literature on the topic revealed that the state-of-the-art approach was using ANNs with either audio or phoneme sequences as input. LÄS MER

 2. 2. Lika rätt för barn : En studie av rättssäkerheten för barn i skyddat boende på ideella kvinnojourer.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Hellmark Sörensen; [2012]
  Nyckelord :Children of non-profit shelters; child s best; the best interest of the child; the convention of the rights of the child; children at nonprofit shelters; children s rights; child certainty.; Barn på ideella kvinnojourer; barnets bästa; rättssäkerhet; skyddat boende; barn; barns rättssäkerhet; skyddat boende; barnkonventionen.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur rättssäkerheten tillämpas och tolkas allmänt för barn som placeras utanför det egna hemmet av socialtjänsten samt hur rättssäkerheten tolkas och tillämpas när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer. Studien är av rättssociologisk art. LÄS MER

 3. 3. ART. Aggression Replacement Training. : En kvantitativ undersökning där resultat i skola och hem mäts på barns uppförandeproblem efter en intervention med ART-metoden i helklass.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Katrine Landing; Sanna Sandström; [2011]
  Nyckelord :ART-metoden; Uppförandeproblem; Aggression; KBT;

  Sammanfattning : SammanfattningART-metoden har i denna undersökning använts som en multimodal metod. ART-metoden utvecklades från början för barn som uppvisade ett aggressivt beteende. Där dess grundare Goldstein, Glick och Gibbs (2001) menade att ett aggressivt beteende var ett komplext socialt inlärt beteende och således inget barn föddes med. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Möller Walldén; [2010]
  Nyckelord :Utåtagerande unga; Social färdighetsträning; Goldstein; ART - Aggressive Replacement Training;

  Sammanfattning : Att arbeta med ART metoden är en kvalitativ studie med syftet att ta reda på hur ett specifikt arbetslag arbetar med modellen Aggressive Replacement Training (ART) i en skolverksamhet. ART metoden är en beteendeförändringsmodell skapad för kriminella utåtagerande och aggressiva unga. LÄS MER

 5. 5. Att klistra fast humöret : En kvalitativ studie av Aggression Replacement Training och dess upplevda behandlingseffekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2009]
  Nyckelord :Aggression Replacement Training; Children; Treatment efficacy; Social learning theory; Cognitive behavioural therapy; Aggression Replacement Training; Barn; Behandlingseffekter; Social inlärningsteori; Kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Under 1990-talet implementerades i Sverige en metod för behandling av aggressivitethos barn och unga, som kallas Aggression Replacement Training (ART). Metoden ärutvecklad i USA av Arnold P. Goldstein och hans kollegor. LÄS MER