Sökning: "ASL- Att Skriva sig till Läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden ASL- Att Skriva sig till Läsning.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Att kombinera ASL och STL i ett språkutvecklande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Danielson; Erica Diebig; [2018]
  Nyckelord :ASL; digitala verktyg; en-till-en; IKT; kollegialt lärande; läs- och skrivutveckling; språkutveckling; STL;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur digitala verktyg kan användas språkutvecklande inom svenskämnet. Studien undersöker ett undervisningssätt där metoderna Att skriva sig till läsning (ASL) och Skriva sig till lärande (STL) kombineras med varandra, där följande tre frågeställningar ställdes: Hur menar F-3-lärare att arbetet med ASL och STL påverkat den språkutvecklande undervisningen? Vilka möjligheter och hinder ser F-3-lärare att arbetet med ASL och STL medfört i den språkutvecklande undervisningen? På vilket sätt kan IKT-pedagoger och andra resurspersoner stötta arbetet med digitala verktyg i den språkutvecklande undervisningen? För att försöka besvara våra frågeställningar har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden i form av en gruppintervju med tre lärare samt en enskild intervju med en IKT-pedagog. LÄS MER

 3. 3. ASL- att skriva sig till läsning : Datorn som skrivdidaktisk verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Ryckertz; [2018]
  Nyckelord :ASL; en-till-en;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fyra lärare utformar det tidiga läs- och skrivlärandet samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i lärandet. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet, via en kvalitativ ansats med intervjuer och observationer har lärarna beskrivit och åskådliggjort hur de använder datorn i deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Att Skriva sig till Läsning : En undervisningsmetod för att stimulera elevers tidiga läs- och skrivlärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Att Skriva sig till Läsning; motivation; samarbete; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder sig av Att Skriva sig till Läsning i klassrummet samt vad de själva och elever anser om metoden. För att undersöka detta har det utförts klassrumsobservationer under lektioner som involverat metoden samt intervjuer av både lärare och elever. LÄS MER

 5. 5. "Men det är ju en fantastisk metod i sig!" : En undersökning om läs- och skrivinlärningsmetoden ”Att skriva sig till läsning”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Källström Michaela; [2018]
  Nyckelord :Writing to read WTR ; Arne Trageton; sociocultural perspective; computers; learn writing and reading; grade 1-3; Att skriva sig till läsning ASL ; Arne Trageton; sociokulturellt perspektiv; datorer; läs- och skrivinlärning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se vilken uppfattning verksamma lärare har om metoden Att skriva sig till läsning, varför de valt eller inte valt att arbeta med metoden samt om de anser att metoden är effektiv vid elevernas läs- och skrivinlärning. Syftet är även att jämföra de verksamma lärarnas åsikter i relation till den forskning som finns om metoden. LÄS MER