Sökning: "ASL"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet ASL.

 1. 1. Handskrift respektive digital skrift vid skrivinlärning : en studie om lärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Åsa Winsa; [2021]
  Nyckelord :ASL; handwriting; teachers approach; early writing learning; ASL; handskrift; lärares förhållningssätt; tidig skrivinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka hur lärare relativt deras utbildningsbakgrund och erfarenhet av skolpraktik beskriver balansen mellan handskrift respektive datorskrift i tidig skrivundervisning, och med detta bidra till befintlig forskning inom området. Tre forskningsfrågor har formulerats och för att besvara dem har jag i datainsamlingen använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer med utbildade yrkesverksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig skriva : En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Writing teaching methods; traditional writing method; reading through writing RtW ; digital tools; year 3; text triangle; Skrivundervisningsmetoder; traditionell skrivundervisning; att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; årskurs 3; texttriangeln;

  Sammanfattning : I dagens skola finns ingen entydig uppfattning om hur den första skrivinlärningen ska ske, med penna och papper eller med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att jämföra elevtexter från årskurs 3 skrivna efter traditionell skrivundervisning och metoden Att skriva sig till läsning (ASL). LÄS MER

 3. 3. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 4. 4. ASL – att skriva sig till läsning : En studie om F-3 lärares perspektiv på metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sarah Vennerström Weinestad; [2021]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; iWTR; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare i årskurs F–3 upplever och beskriver arbetet med ASL-metoden och hur metoden påverkar elevers läsutveckling. Studiens syfte besvaras med hjälp av en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lärares didaktiska metodval vid läsinlärning : – En studie om lärares val och kunskaper inom läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Michaela Mellberg; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :didactic method; learning to read; phonics; whole language; ASL; Att skriva sig till läsning; Bornholmsmodellen; didaktisk metod; helordsmetod; ljudmetod; LTG; Läsning på talets grund; lärares kunskaper; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar hur lärare arbetar med olika didaktiska metoder för elevers läsinlärning. Syftet är att utreda vilken eller vilka läsinlärningsmetoder 24 verksamma F-3 lärare i Sverige säger sig använda samt om de upplever sig besitta tillräcklig kunskap om vald metod och hur de har fått kunskap om den eller dem. LÄS MER