Sökning: "AST"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet AST.

 1. 1. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars samverkan med grundskolan : En intervjustudie med åtta föräldrar till elever med ADHD/AST

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Bojan Lukic; Farzin Panahi; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Autism; samverkan; föräldrar; framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka erfarenheter det finns rörande samverkan med grundskolan enligt föräldrar till elever med ADHD eller AST alternativt ADHD och AST. Studiens teoretiska perspektiv utgörs av Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori. Till studien har en kvalitativ ansats valts. LÄS MER

 3. 3. "Vad är inkludering för dem?" En kvalitativ studie om hur lärare inkluderar elever med autismspektrumtillstånd och ADHD i idrott och hälsa på grundskolan

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Berg; [2023]
  Nyckelord :idrottslärare; KASAM; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; utmaningar;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010: 800) står det att elever med behov av särskilt stöd ska ges detta. Detta behov kan bland annat bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autismspektrumtillstånd (AST) och attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Utmaningarna som NPF skapar kan bli problematiska i skolans värld. LÄS MER

 4. 4. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet bland individer med autismspektrumtillstånd. : En kvalitativ studie med fokus på individer med autismspektrumtillstånd egna upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Bohman; Lars Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; ensamhet; stöd; bemötande; KASAM; stigmatisering; stämpling;

  Sammanfattning : Individer med autismspektrumtillstånd (AST) är en sårbar grupp där kunskapsluckorna är många. Flera individer upplever bland annat social isolering, stigmatisering, resursbrist, otillräckliga kunskaper hos skol- och vårdpersonal och maktlöshet. LÄS MER