Sökning: "ASW-capability"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ASW-capability.

 1. 1. Ubåtsjaktförmågans utveckling på sjöoperativ helikopter : En studie av bakomliggande drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Paula Wallenburg; [2013]
  Nyckelord :Sea operational helicopter; ASW-capability; 1980-1992; driving forces; development; explanato-ry models; Allison; Zelikow; Sjöoperativ helikopter; ubåtsjaktförmåga; 1980-1992; drivkrafter; utveckling; förklaringsmodeller; Allison; Zelikow;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explain what where the driving forces behind the development of antisubmarine warfare skill on Swedish sea operational helicopters during the time 1980-92. The study is done by using two different perspective, based on Graham Allison scientific explanation models found in his book Essence of Decision. LÄS MER

 2. 2. Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 : – en analys av bakomliggande faktorer.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Hörnfeldt; [2012]
  Nyckelord :Swedish ASW-capability; development; 1940s; explanatory models; Allison; Ubåtsjaktförmåga; utveckling; 1940-talet; förklaringsmodeller; Allison;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förklara de drivkrafter som fanns bakom den intensiva utveck-lingen av svenska flottans ubåtsjaktförmåga under den senare halvan av 1940-talet. Detta sker genom att utvecklingen studeras ur två olika perspektiv med avsikten att finna vilket av dem som har den starkaste förklaringskraften. LÄS MER

 3. 3. Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980-talet : ett resultat av yttre hot eller interna intressen?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Per Edling; [2009]
  Nyckelord :Swedish ASW-capability; development; 1980s; explanatory models; Allison.; Ubåtsjaktförmåga; utveckling; 1980-talet; förklaringsmodeller; Allison;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förklara drivkrafterna bakom utvecklingen av den svenska ubåtsjaktförmågan under 1980-talet. Detta sker genom att utvecklingen studeras ur två olika perspektiv med avsikt att utröna vilket av dem som har bäst förklaringskraft. LÄS MER