Sökning: "AUSTAL2000"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet AUSTAL2000.

  1. 1. Metoder för att minska trafikbuller och luftföroreningar i städer – finns det synergier eller målkonflikter? : En modelleringsstudie i stadsplaneringens inverkan på trafikbuller och luftföroreningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

    Författare :Hilma Larsson; [2017]
    Nyckelord :Noise; traffic noise; air pollution; modeling; CadnaA; AUSTAL2000; Buller; luftföroreningar; modellering; CadnaA; nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller; AUSTAL2000;

    Sammanfattning : I takt med att städer växer ökar problemen med buller och luftföroreningar. Trafiken är en stor bidragande orsak till deras uppkomst och det är viktigt att utforma städer så att båda förebyggs. Höga ljudnivåer kan leda till sömnstörningar, stress och högt blodtryck. LÄS MER