Sökning: "Aaron Best"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Aaron Best.

 1. 1. Att överleva och börja om : Patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp-En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Sandqvist; Ida Wingård; Sofia Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; känsla av sammanhang; omvårdnad; patient; överlevare; Experiences; cardiac arrest; survivors; nursing; patient; sense of coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 drabbades cirka 8700 personer av ett hjärtstopp i Sverige. Hjärtstopp kan upplevas som en traumatisk händelse och kan påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som tillämpats är ”Känsla av sammanhang ”(KASAM) av Aaron Antonovsky. LÄS MER

 2. 2. Den utsatta psykiatrisjuksköterskan : - en empirisk studie om sjuksköterskors upplevelse av stöd i samband med hot- och våldssituationer inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ruteskog Jonas; [2018]
  Nyckelord :Nurse within psychiatric care; PTSD similar symptoms; Support; Threats and violence; Hot- och våld; Sjuksköterska inom psykiatrisk vård; Stöd; PTSD liknande symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk vård är hot- och våld mot personal vanligt förekommande. Studier visar också att sjuksköterskor är särskilt utsatta eftersom sjuksköterskan handhar läkemedel och också oftast är den person som leder arbetet i tvångsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Fem kuggar i en gemensam problematik : Organisatorisk samverkan kring ungdomar med ADHD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nathalie Källestig; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Anknytningsteori; socialtjänstlagen; KASAM; neuropsykiatriska funktionshinder; socialtjänstens samverkan;

  Sammanfattning : The following essay is an informative such, with the focus of the collaboration between social resources, in the life of teenagers diagnosed with ADHD. Keeping the child’s best interest at heart, I analyzed how these collaborations are structured today. LÄS MER

 4. 4. Optimism & Känsla av Sammanhang : En Jämförelse Mellan Tjänstemän och Kollektivanställda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :John Andersson; David Freundt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We set out to compare two different categories of workers: the, so called, white- and blue collar workers. The studies aim was to measure if there were any observable differences between the two in means of optimism and sense of coherence. LÄS MER

 5. 5. Solutions From Above : Using Rooftop Agriculture to Move Cities Towards Sustainability

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Nina Danielsson; Joshua Foss; Aaron Quesnel; [2011]
  Nyckelord :Rooftop Agriculture; Urban Agriculture; Sustainability; Green Roofs; Framework for Strategic Sustainable Development; City Food Nexus;

  Sammanfattning : Cities present many opportunities to improve socio-ecological sustainability through efficiencies of scale and access to resources and services. These benefits are often compromised by rapidly increasing urban populations demanding energy, water, resources and food that are sourced, produced and transported from rural areas in unsustainable ways. LÄS MER