Sökning: "Abdollah Abdi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abdollah Abdi.

  1. 1. Invandring och integration i det svenska samhället : En studie av flyktingars upplevelse av integration i Sverige

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Abdollah Abdi; [2011]
    Nyckelord :Integration; språk; social nätverk; arbete; självintegration; diskriminering; utanförskap och ovilliganpassning;

    Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar begreppet integration utifrån flyktingars uppfattning, samtidigt lyfter jag fram deras upplevelse av integration i Sverige. Forskningen visar att utlänningar i Sverige har sämre levnadsvillkor jämfört med svenskar, blir diskriminerade och utsorterade på arbetsmarknaden på grund av sin etniska bakgrund. LÄS MER