Sökning: "Abir Alawieh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abir Alawieh.

  1. 1. Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Abir Alawieh; Ellie Azimi; [2021-05-26]
    Nyckelord :socialt arbete; chefskap; kommunal äldreomsorg; konflikthantering; konflikt;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. LÄS MER