Sökning: "Abnorm avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Abnorm avkastning.

 1. 1. The Signaling Effect of Insider Trading on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Rosensand; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Insider trading; signaling effect; event study; abnormal returns; Swedish stock market; Insynshandel; signaleringseffekt; eventstudie; abnorm avkastning; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : This paper investigates the signaling effect of insider trading by analyzing the market reaction to 147 insider transactions executed within the period 2014-2016 on the Stockholm Stock Exchange. We present three major findings. LÄS MER

 2. 2. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 3. 3. Aktieåterköp på den svenska marknaden : Bakomliggande motiv till återköp under tidsperioden 2010-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Törneholm; Marcus Haglund; [2018]
  Nyckelord :aktieåterköp; motiv; incitamentsprogram; eventstudie; abnorm avkastning; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande motiv till aktieåterköp på den svenska marknaden och hur marknaden reagerar vid annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp. Utifrån 154 annonseringar mellan åren 2010-2017 identifieras tre bakomliggande motiv till aktieåterköp: Förse incitamentsprogram, förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet och tillhandahålla aktier för förvärv av företag eller annan egendom. LÄS MER

 4. 4. Avknoppningar på den svenska marknaden : Värdeskapande på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Ekbom; Simon Sjödin; [2018]
  Nyckelord :avknoppningar; abnorm avkastning; annonseringseffekt; informationsasymmetri; relativ storlek; eventstudie; Ibbotsons RATS;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det kortsiktiga och långsiktiga värdeskapandet av 28 respektive 26 avknoppningar på den svenska marknaden utförda mellan januari 2000 och juni 2017. Undersökningen finner att moderbolagen i genomsnitt genererar en signifikant positiv kumulativ abnorm avkastning över en tredagarsperiod vid annonsering om 4,1%. LÄS MER

 5. 5. Är det insidan som räknas? - En studie om insynshandeln på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Atterling; Elisabeth Ekstedt; Alice Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Insynshandel; abnorm avkastning; eventstudie; befattning; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Är det insidan som räknas? En studie om insynshandel på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ellinor Atterling, Elisabeth Ekstedt, Alice Olofsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Insynshandel, abnorm avkastning, eventstudie, befattning, regressionsanalys Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om abnorm avkastning förekommer vid insynshandel och om det råder någon signifikant skillnad mellan ledningens och styrelsens abnorma avkastning. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar den abnorma avkastningen. LÄS MER