Sökning: "Abnormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden Abnormal avkastning.

 1. 1. Påverkar branschtillhörighet den abnormala avkastningen? : En jämförande branschstudie av marknadsreaktioner vid tillkännagivandet av horisontella företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Johansson; Niklas Åhlander; [2022]
  Nyckelord :abnormal avkastning; branschtillhörighet; eventstudie; horisontella förvärv; marknadseffektivitet; signaleringsteori; synergimotiv;

  Sammanfattning : Ett horisontellt företagsförvärv kännetecknas av att det förvärvande företaget och målföretaget verkar inom samma bransch. Motiven bakom ett horisontellt förvärv är många, men handlar ofta om förhoppningar att sammanslagningen av företagen ska medföra synergiska effekter och även utöka förvärvande företags marknadsandelar. LÄS MER

 2. 2. Aktier eller kontanter? : Finansieringsmetodens påverkan på avkastning vid företagsförvärv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Wetterhorn; David Ewaldsson; [2022]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Aktier; Eventstudie; Finansieringsmetod; Företagsförvärv; Kontanter; Svenska aktiemarknaden.;

  Sammanfattning : Företagsförvärv kan vara en vital del i ett företags livscykel. Vilken finansieringsmetod företagen väljer vid förvärv utgör därför en betydande del av hur förvärvet utvecklas. Denna studie undersöker vilken påverkan valet av finansieringsmetod har på det förvärvande bolagets avkastning vid och runt dagen för företagsförvärv. LÄS MER

 3. 3. Value Investing on the 21st Century Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ibou Traore; Jonathan Findin; [2022]
  Nyckelord :Value investing; Fundamental analysis; Efficient markets; Investment strategy; Information; V P; Fscore; Värdeinvestering; Fundamental analys; Effektiva marknader; Investeringsstrategi; Information; V P; Fscore;

  Sammanfattning : Does value investing work on the 21-st century Swedish stock market? We examine the performances of the FScore strategy (Piotroski 2000), the V/P strategy (Frankel and Lee 1998), and a combination of these (Li and Mohanram 2019) on the Swedish stock market between 2000-2020. We find that they produce significant and substantial average raw returns during the period, much above the total return of a comparable market index. LÄS MER

 4. 4. Underprissättning och långsiktig avkastning : En kvantitativ studie på skandinaviska börsintroduktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Björn Thottmark; David Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktForskning på börsintroduktioner har länge fokuserat på två huvudsakliga fenomen, nämligenden systematiska underprissättningen av företagets andelar vid notering samt den långsiktigaunderprestationen hos börsintroduktioner. Dessa fenomen har studerats runt hela världen ochresultaten skiljer sig mellan olika geografiska marknader. LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER