Sökning: "Abortsökande kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Abortsökande kvinnor.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår medicinsk abort : en litteraturöversikt över kvalitativ forskning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Fant; Malin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Inducerad abort; Barnmorska; Sjuksköterska; Medicinsk personal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abortprocessen är en aspekt av reproduktiv perinatal och sexuell hälsa som är barnmorskans huvudområde. Att söka vård för att genomgå en abort kan innebära en stor sårbarhet. Kvinnorna beskriver sina erfarenheter som ett psykiskt lidande med känslor som inkluderar skuld och sorg. LÄS MER

 4. 4. Att vårda kvinnor i samband med inducerad abort - Barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Isabelle Johansson; Linn Westin; [2018]
  Nyckelord :Induced abortion; post abortion care PAC ; midwives experiences of abortion care; nurses experiences of abortion care; Abort; inducerad abort; abortvård; barnmorskors erfarenheter av abortvård; sjuksköterskors erfarenheter av abortvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor och sjuksköterskor världen över möter och vårdar kvinnor som av olika skäl genomför en inducerad abort. Det kan vara en utmaning som kräver både kunskap och stöd för dem som arbetar inom abortvården. LÄS MER

 5. 5. Abstraktioner: Eller "Den förutsedda svaghetens oförutsedda styrka"

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristoffer J Zetterström; [2016]
  Nyckelord :abort; sexualpolitik; läkarprofessionen; strukturer; könskonstruktion;

  Sammanfattning : Under hela 1900-talet har läkarens relation till den abortsökande kvinnan utgjort ett maktförhållande där kvinnan tvingats underordna sig förväntningar. I dessa har hon formats, idealiserats, reducerats och skuldbelagts; tillskriven ett ansvar över sexualiteten som saknat sin motsvarighet hos mannen. LÄS MER