Sökning: "Abrar Waleed Badday Badday"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abrar Waleed Badday Badday.

  1. 1. Individuella förutsättningar : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av klienter som genomför tolvstegsbehandling

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Abrar Waleed Badday Badday; Julia Hjalmarsson; [2023]
    Nyckelord :Missbruk; Beroende; Tolvsteg; Behandling; Tolvstegsbehandling; Minnesotamodellen; Socialarbetare.;

    Sammanfattning : Missbruk och beroende är idag ett utbrett samhällsproblem. Studien syftar till att undersöka tolvstegsbehandling och eventuella förutsättningar hos klienter som kan främja eller försvåra möjligheten att fullfölja behandlingen. För att undersöka detta har en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats använts. LÄS MER