Sökning: "Absolute QALY Shortfall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Absolute QALY Shortfall.

  1. 1. Kvantifiering av behovsgrad med FairInnings, Absolute QALY Shortfall ochProportional QALY Shortfall– En hälsoekonomisk studie om Akut koronart syndrom och Bukaortaaneurysm

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Lina Lång; Fia Storkull; [2016]
    Nyckelord :Health economics; Fair Innings; Absolute QALY Shortfall; Proportional QALY Shortfall; Need; Degree of need; Hälsoekonomi; Fair Innings; Absolute QALY Shortfall; Proportional QALY Shortfall; Behov; Behovsgrad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med hälso- och sjukvården kan sägas vara att få ut så myckethälsa som möjligt av tillgängliga resurser. Kostnadseffektivitet med kvalitetsjusteradelevnadsår, QALYs, används som effektmått för att bedöma insatser gjorda inomhälso- och sjukvården. LÄS MER