Sökning: "Accel Sjöström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Accel Sjöström.

  1. 1. Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ali Hamid; Accel Sjöström; [2021-09-22]
    Nyckelord :Big bath; ; resultatmanipulering; VD-byte; goodwillnedskrivning; FoU;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. LÄS MER