Sökning: "Accessoritet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Accessoritet.

  1. 1. Bankgarantin enligt svensk rätt : Särskilt om Adjudication Bond

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Henrik Lindstrand; [2010]
    Nyckelord :Credit law; bank guarantee; Adjudication Bond; Credit; Accessory; Independence; Payment mechanism; primary; secondary; on demand; Krediträtt; Bankgaranti; Garanti; Adjudication Bond; Säkerhetsrätt; Accessoritet; Självständighet; Betalningsmekanism; Primär; Sekundär; On demand-garanti;

    Sammanfattning : I uppsatsen utreds Adjudication Bond, vilket i Sverige är en ny typ av bankgaranti. För attbedöma denna görs en jämförelse med hur bankgarantier som rättsligt institut förhåller sigtill svensk rätt. Bankgarantier används både i Sverige och internationellt. De utgör säkerhetför ett underliggande avtals riktiga fullgörelse. LÄS MER