Sökning: "Accounting traditions"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Accounting traditions.

 1. 1. Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosanna Dellwik; David Larsson; Timothy Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Informationstillgänglighet; Redovisningstraditioner; Utvecklingskostnader; Forskning; Kulturskillnader; Redovisning. Regelverk; Disclosure; Accounting traditions; Development costs; Cultural differences; IFRS; Hofstede; Nobes Parker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. LÄS MER

 2. 2. Internationella skillnader avseende upplysningskraven i IFRS 15 : En kvantitativ undersökning av svenska och brittiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Krantz; Veronica Hall Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; disclosures; disclosure requirements; IASB; FASB; IASC; IFRS; IFRS 15; intäktsredovisning; intäktserkännande; upplysningar; upplysningskrav; IASB; FASB; IASC; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny standard, IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder, implementerades nyligenför intäktsredovisning som medfört utökade upplysningskrav. Syftet med upplysningskraven äratt fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa användbar informationom intäkternas karaktär, belopp och tidpunkt samt osäkerhet som härrör från avtal med kunder. LÄS MER

 3. 3. Emotional traditions meet binary practices: A study of the role of performance measurements and information systems in a Swedish NGO

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Nilsson; Jiangxue Han; [2021]
  Nyckelord :Role of accounting; Performance management systems; Institutional complexity; Information systems;

  Sammanfattning : This thesis explores how the role of performance management systems, in institutionally complex environments, is affected by the role of Information Systems. To pursue this, we draw on a single case study of an NGO undergoing a digital transformation. To analyse the case data, we employ a synthesized framework, consisting of Barrett et al. LÄS MER

 4. 4. Birds of a feather flock together - or do they? An empirical study of the cultural and sector-specific effects on revenue and equity due to the implementation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Malin Johansson; Robin Porkolab; [2019]
  Nyckelord :IFRS; IFRS 15; Accounting Regulation; Financial Accounting; Measurement and Disclosure;

  Sammanfattning : Globalization and the international integration of markets have emphasized the need for increased accounting harmonization. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers was introduced for fiscal years beginning on or after 1st of January 2018, with an intention to increase comparability. LÄS MER

 5. 5. Cross-Country Accounting Comparability in Times of Mandatory IFRS Adoption - Do diverging accounting traditions prevail over time?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Emil Adamsson; Larissa Schrenk; [2018]
  Nyckelord :cross-country comparability; accounting conservatism; IFRS adoption; accounting traditions;

  Sammanfattning : Historically, one important source of disparity harming comparability of accounting information across countries has been the principle of accounting conservatism. One of the main aims of the EU with the mandatory adoption of IFRS in 2005 was to increase the comparability of financial statement information across its membership countries. LÄS MER