Sökning: "Accrual accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Accrual accounting.

 1. 1. The Effects of International Financial ReportingStandards Adoption on Earnings Management: Evidence from Commercial Banks in Liberia

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Abraham Monah; Osedebamen Okojie; [2018]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; Earnings management; discretionary loan loss provisions; Liberia; commercial banks; accrual.;

  Sammanfattning : Purpose - the purpose of this thesis is to investigate earnings management in an emerging economy without market force. We use discretionary loan loss provisions (DLLP) to proxy earnings management, which constitute a material portion of the total accruals in the banking industry. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Finansiella tillgångar : en komparativ studie av K3 och RFR 2/IFRS 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilija Trajanovska; Josefin Sande; [2018]
  Nyckelord :IFRS 9; K3; RFR 2; financial assets; classification; reclassification; impairment; valuation; qualitative characteristics; stakeholder theory; positive accounting theory; dividends.; IFRS 9; K3; RFR 2; finansiella tillgångar; klassificering; omklassificering; redovisning; värdering; nedskrivning; kvalitativa egenskaper; intressentteori; positiv redovisningsteori; utdelning.;

  Sammanfattning : I början av 2018 började den nya standarden IFRS 9, framtagen av IASB, gälla. Standarden ersätter den tidigare IAS 39 som behandlar finansiella instrument och är framtagen efter den stora finanskrisen under 2000-talet. LÄS MER

 4. 4. Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar : En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Kindberg; Nadine Nimer; [2018]
  Nyckelord :Accrual-Based Earnings Management; Seasoned Equity Offerings; Creative Accounting; Opportunistic behaviour; Information asymmetry; Accounting Theory; Investors; Tax Law; Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar; Nyemission; Kreativ Redovisning; Opportunistiskt Beteende; Informationsassymmetri; Redovisningsteori; Investerare; Skattelagstiftning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. LÄS MER

 5. 5. Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan : En kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Johnson; Erica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :earnings management; accrual management; real activity management; mergers and acquisitions; target firm; cash acquisitions; resultatmanipulering; onormala periodiseringar; kassaflödesmanipulering; företagsförvärv; målföretag; betalningsmetod;

  Sammanfattning : Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en annan. LÄS MER