Sökning: "Acepromazine"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Acepromazine.

 1. 1. Acepromazin och alfa2-agonister i kombination med en opioid som premedicinering till hund : sedering, analgesi och påverkan på cirkulation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2017]
  Nyckelord :acepromazin; alfa2-agonister; medetomidin; dexmedetomidin; opioid; metadon;

  Sammanfattning : Inom veterinärmedicinen är det av stor vikt att våra husdjur får adekvat premedicinering inför generell anestesi och undersökningar. Faktorer som sedering, analgesi och hur cirkulationen påverkas är viktiga aspekter som tas i beaktning ur ett djurvälfärdsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Preanestetisk användning av antiemetika till hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Helena Halvarsson; [2017]
  Nyckelord :antiemetika; hund; kräkning; illamående; opioider;

  Sammanfattning : Opioider administreras ofta preanestetiskt till hund för att få patienten smärtlindrad och sederad. Vanliga biverkningar vid medicinering med dessa läkemedel är illamående och kräkningar. LÄS MER

 3. 3. Sedering av hund och katt med kardiomyopati : hur sedativa läkemedel påverkar cirkulationen vid dilaterad respektive hypertrofisk kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Hanberger; [2017]
  Nyckelord :sedering; läkemedel; dilaterad kardiomyopati; hypertrofisk kardiomyopati;

  Sammanfattning : Alfa2-agonister, acepromazin och benzodiazepiner är vanliga sedativa läkemedel inom veterinärmedicin och dessa skiljer sig åt vad gäller effekt och biverkningar. Individuella skillnader och sjukdomstillstånd är faktorer som kan göra att patienter reagerar olika på läkemedel. LÄS MER

 4. 4. The pharmacodynamics of zuclopenthixol acetate in horses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Ödmark; [2016]
  Nyckelord :zuclopenthixol acetate; horse; stress; behaviour;

  Sammanfattning : Stress is an important homeostatic function which may not always be entirely positive for the individual. It has been found that stress both has the ability to amplify and reduce pain. Also, pain may induce stress and fear. LÄS MER

 5. 5. Lugnande medicinering innan avlivning : hur gör vi det bäst för katten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Filippa Eriksson; [2016]
  Nyckelord :avlivning; katt; premedicinering;

  Sammanfattning : Ordet eutanasi (avlivning) kommer från grekiskans eu som betyder god och thanatos som betyder död och att den sista stunden i ett älskat sällskapsdjurs liv ska vara just god är nog de flesta överens om. När det gäller avlivning av katt i Sverige skiljer sig tillvägagångsättet mellan veterinärer angående sedering innan avlivning samt hur man tillför avlivningsvätskan (intravenöst, intraperitonealt eller intrakardiellt). LÄS MER