Sökning: "Activated carbon"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Activated carbon.

 1. 1. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 2. 2. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Nyckelord :micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. LÄS MER

 3. 3. Investigating Minor States of the Oncoprotein N-MYC, with Focus on Proline Cis/Trans Isomerisation using NMR Spectroscopy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Frida Haugskott; [2021]
  Nyckelord :Myc; N-Myc; Intrinsically Disordered protein IDP ; Proline; cis-trans isomerisation; minor conformation; NMR; cancer;

  Sammanfattning : MYC is a family of three regulator genes that codes for transcription factors. Expression of Myc proteins from MYC genes is found to be deregulated in 70 % of all cancer forms. The three human homologs C-Myc, N-Myc and L-Myc are mainly associated with cancer in the lymphatic system, nerve tissues and lung cancer, respectively. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Kalecinska; [2021]
  Nyckelord :PFAS; pharmaceuticals; wastewater treatment plant; advanced treatment; activated carbon; anion exchange; PFAS; läkemedel; avloppsreningsverk; avancerad rening; aktivt kol; anjonbytare;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverk (ARV) utgör en viktig del som spridningsväg för utsläpp av organiska mikroföroreningar, som per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och läkemedelssubstanser, från samhället till den akvatiska miljön. Befintliga reningssteg vid ARV reducerar mikroföroreningar dåligt varav denna studie syftade till att jämföra reduktionseffektiviteten av 5 olika granulära aktiva kol (GAK) och en anjonbytare (AIX) för att välja ut det material som är mest lämpat för vidare undersökningar i pilotskala inför installation ett avancerat reningssteg i Kungsängsverkets ARV i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Utility of bark chips for removal of fluorinatedorganic compounds in water samples at a hazardouswaste management facility

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Ekesbo; [2021]
  Nyckelord :Pine bark; PFAS; extractable organofluorine; contaminated water and sorption efficiency.;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are synthetic compounds that have beenaround since 1940. They can be used in a variety of products such as fire-fighting foam,food packaging and cosmetic products. Many PFAS have potential toxic effects on bothhumans and animals which poses a problem due to their wide distribution and persistency. LÄS MER