Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 11 - 15 av 127 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 11. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 12. Individer med funktionshinders upplevelser av delaktighet vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter : En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Participation in this degree work is different degrees of influence an individual or groups of individuals have. Influence is information, consultation, dialogue, influence and co-decision. Social support is included in the degree work as a theoretical foundation. Social support is significant for the involvement of the individual. LÄS MER

 3. 13. Formal and informal long-term care provision: A comparative analysis in European context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Phatra Sedtanaranon; [2018]
  Nyckelord :Long-term care; Informal care; Formal care; Ageing Population; Welfare regime; Business and Economics;

  Sammanfattning : The prevalence of ageing population and growing old-age consumption per capita has raised concern about the fiscal burden of state and family. As individuals age, they have increasing need for assistance in activities of daily living (ADL). Therefore, long-term care makes up the most in the consumption of elderly. LÄS MER

 4. 14. Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen : 6 mödrar om att hjälpa sina barn med ASD med deras personliga hygien

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vibeke Devold; [2018]
  Nyckelord :ADL; ASD; Caregiving; Children; Mothes; Personal Hygiiene; ADL; ASD; Barn; Mödrar; Omvårdnad; Personlig hygien;

  Sammanfattning : Trots att studier visar att personer med autismspektrumdiagnos (ASD) ofta behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien, samt att mödrar till barn med ASD ofta behöver assistera dem i deras aktiviteter i dagliga livet (ADL) saknas det forskning om vad detta stöd faktiskt består av. Syftet med den aktuella studien är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. LÄS MER

 5. 15. Att leva med urininkontinens – kvinnors erfarenheter och inverkan på dagligt liv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Stephanie Modigh; Amalia Norstedt; [2018]
  Nyckelord :experiences; impact on daily life; nursing; urinary incontinence; erfarenheter; inverkan på dagligt liv; omvårdnad; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika utbredd. LÄS MER