Sökning: "Activity based workplace"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Activity based workplace.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Chefers informationsinsamling under distansarbete : En jämförande studie av produktionsledning och administrativ ledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Lundell; Mattias Vallgren; [2021]
  Nyckelord :Information gathering; Managers; Operations management; Administrative management; Managerial work; Teleworking; Digital communication; Informationsinsamling; Chefer; Produktionsledning; Administrativ ledning; Chefsarbete; Distansarbete; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att frambringa en ökad förståelse kring chefers informationsinsamling under distansarbete genom en jämförelse mellan två chefsgrupper inom olika verksamhetsområden. Chefsgrupperna utgörs av dels chefer inom produktionsledning och chefer i en administrativ ledning. LÄS MER

 4. 4. A comparative study to explore the advantages of passive exoskeletons by monitoring the muscle activity of workers

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Md Arifur Rahman; [2021]
  Nyckelord :Exoskeletons; Shimmer Sensor; EMG Signal;

  Sammanfattning : Manufacturing and construction workers undertake physically strenuous activities increasing the risk of health problems, disability, and sick leave, leading to lower job attractiveness and job candidate scarcity. In the EU, up to 44 million workers are affected by workplace-related musculoskeletal disorders (MSDs), representing a total annual cost of more than €240 billion. LÄS MER

 5. 5. Promotion of Physical Activities of NightShift Nurses with Gamification : A Study of Investigating of Physical Activity among Night Shift Nurses and PromotingGamification

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Azad Tanmina; [2021]
  Nyckelord :Shiftwork; Physical activity; Schedule; Gamification; Skiftarbete; Fysisk aktivitet; Schema; Gamification;

  Sammanfattning : This study shows the investigation of physical activeness among the nurses whowork in night shifts in hospitals and motivates them to do physical activities in theform of gamification in their working place. A qualitative approach is applied forgathering the data in the form of interviewing nurses to inquiry the problems andtried to find out the real opinions and scenarios related with physical inactivenessbased on the nurse’s interpretation. LÄS MER