Sökning: "Activity of daily living"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Activity of daily living.

 1. 1. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madeleine Johansson; Amanda Hedman; [2020]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self-care; Orem’s self-care theory; lifestyle changes.; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; Orems egenvårdsteori; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 anses vara en välfärdssjukdom där antalet som har sjukdomen ökar i världen. En viktig del av behandlingen är egenvård där personen med diabetessjukdomen har ett stort egenansvar. Vilket kan innebära livsstilsförändringar med nya rutiner. LÄS MER

 3. 3. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 4. 4. A Framework for Monitoring Data from a Smart Home Environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Persson; [2020]
  Nyckelord :smart home; digital infrastructure; sensor management;

  Sammanfattning : This master thesis presents the design and implementation of a framework for monitoringdata related to activities of daily living (ADL) in a smart home environment, conducted for theHuman Health and Activity Laboratory (H2Al) at Luleå University of Technology. The generalaim of such environments is to increase the quality of life by enabling elderly to live longer athome while reducing the consumption of resources necessary. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Andersson; Anna Nordström; [2020]
  Nyckelord :Children and adolescents; functional impairments; leisure activity; occupational therapy; Arbetsterapi; barn och ungdomar; fritidsaktiviteter; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar som lever med funktionsnedsättningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER