Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 21 - 25 av 356 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 21. Löpande informationsgivning från onoterade aktiebolag : Med sikte på gräsrotsfinansierade aktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Nicholas Ahonen; [2017]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; crowdfunding; equity crowdfunding; investeringsbaserad gräsrotsfinansiering; informationsgivning; löpande informationsgivning; ad hoc; investering; aktiebolagsrätt; börsrätt; finansiering; värdepappersmarknaden; börs; företag; småsparare; privatsparare; kapital; icke-professionella investerare; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering har under 2010-talet vuxit till att bli ett betydelsefullt finansierings-alternativ för små och medelstora företag, vilket även möjliggjort för privatpersoner (icke-professionella investerare) att investera i denna typ av bolag genom att teckna aktier i dem. Investeringar i bolag av mindre storlek kan potentiellt ge mycket god avkastning, men är även förenade med stor risk. LÄS MER

 2. 22. När föräldrarnas vilja får ge vika för barnets behov - En dokumentstudie om framställandet av rekvisitet bristande omsorg i LVU-domar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Frid; Anna Larsson; [2017]
  Nyckelord :LVU; bristande omsorg; föräldraförmåga;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka ett urval av Kammarrättens LVU-domar jämlikt § 2 utifrån rekvisitet brister i omsorgen gällande barn i åldersspannet 0-13 år. Studien har även syftat till att identifiera eventuella mönster, i form av likheter och skillnader vad gäller de motiveringar som ligger till grund för de aktuella LVU-besluten. LÄS MER

 3. 23. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER

 4. 24. Involvering av icke-funktionella krav i agila utvecklingsprocesser : Gonna change my way of thinking

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Per Sjöström; Filip Berggren; [2017]
  Nyckelord :icke-funktionella krav; agil utveckling; NFR; litteraturgranskning; kravhanteringsprocess;

  Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att icke-funktionella krav är åsidosatta i agila utvecklingsprocesser. De involveras sent i projektet eller ad hoc. Detta är negativt då det kan leda till försenad leverans, ökade kostnader och produkter med bristande kvalitet. LÄS MER

 5. 25. Arbitration in China: Modern Dispute Resolution in Cultural Clothing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Ehn; [2017]
  Nyckelord :Private law; Arbitration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration has for a long time been the common dispute resolution method used in commercial disputes relating to China. The Chinese arbitration system has developed from vastly different origins than its Western counterparts, and thus certain Chinese characteristics are prevalent in the system. LÄS MER