Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 21 - 25 av 358 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 21. The Dual Nature of Harm - In Defence of the Disjunctive View -

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Folland; [2017-07-05]
  Nyckelord :harm; the nature of harm; comparative harm; non-comparative harm; the disjunctive view of harm; benefit; the non-identity problem; the no-difference view;

  Sammanfattning : Much of the debate about the nature of harm regard the standard comparative views and the alternative non-comparative views. The former claim that harm always involves a subject that is made worse off. The latter acknowledges a more absolute understanding of harm, as a subject thatis caused to be in a bad state. LÄS MER

 2. 22. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 3. 23. Löpande informationsgivning från onoterade aktiebolag : Med sikte på gräsrotsfinansierade aktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Nicholas Ahonen; [2017]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; crowdfunding; equity crowdfunding; investeringsbaserad gräsrotsfinansiering; informationsgivning; löpande informationsgivning; ad hoc; investering; aktiebolagsrätt; börsrätt; finansiering; värdepappersmarknaden; börs; företag; småsparare; privatsparare; kapital; icke-professionella investerare; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering har under 2010-talet vuxit till att bli ett betydelsefullt finansierings-alternativ för små och medelstora företag, vilket även möjliggjort för privatpersoner (icke-professionella investerare) att investera i denna typ av bolag genom att teckna aktier i dem. Investeringar i bolag av mindre storlek kan potentiellt ge mycket god avkastning, men är även förenade med stor risk. LÄS MER

 4. 24. När föräldrarnas vilja får ge vika för barnets behov - En dokumentstudie om framställandet av rekvisitet bristande omsorg i LVU-domar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Frid; Anna Larsson; [2017]
  Nyckelord :LVU; bristande omsorg; föräldraförmåga;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka ett urval av Kammarrättens LVU-domar jämlikt § 2 utifrån rekvisitet brister i omsorgen gällande barn i åldersspannet 0-13 år. Studien har även syftat till att identifiera eventuella mönster, i form av likheter och skillnader vad gäller de motiveringar som ligger till grund för de aktuella LVU-besluten. LÄS MER

 5. 25. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER