Sökning: "Adam Afshin Rafipour"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Afshin Rafipour.

  1. 1. MALMÖ AVIATION – EN STUDIE I VARUMÄRKE OCH POSITIONERING

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Gabriel Pap; Adam Afshin Rafipour; Nina Fuks; [2007]
    Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi har undersökt hur Malmö Aviation arbetar och hur marknaden uppfattar företagets positionering och varumärkesidentitet samt jämfört likheter och skillnader. För att kunna besvara våra frågeställningar, har vi först utgått från en teoretisk bakgrund som behandlar varumärke och positionering. LÄS MER